Návod na daňové přiznání 2018 pro fyzické osoby (OSVČ)

Také nevěříte všemožným interaktivním formulářům a kalkulačkám daňového přiznání a raději si necháte každé číslo projít sami pod rukama? Pokud ano, pak následujte náš kompletní návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2017 ušitý vám na míru.

7 Vyplnění IV. oddílu daňového přiznání za rok 2017 – daň celkem a ztráta

Čtvrtý oddíl se vyplňuje pouze v případě, že jste měli ztrátu. Pokud ne, pak tento oddíl nevyplňujete.

8 Vyplnění oddílu V. daňového přiznání za rok 2017 – slevy na dani a daňová zvýhodnění

Vypočítanou daň z příjmů můžete snížit o daňová zvýhodnění (slevy na dani). Uplatnil lze například daňové zvýhodnění na poplatníka, na zaměstnance, na manželku/manžela, na vyživované dítě, na studenta, invaliditu atd. Prostudujte si podrobný návod, o kolik lze snížit vaši daň z příjmu díky slevám na dani.

Nezapomeňte, že nově (od roku 2017) můžete využít daňové zvýhodnění (na dítě, manželku a registrovaného partenra) i v případě, kdy uplatňujete výdaje paušálem. V tom případě, ale pro vás bude platit výdajový limit snížený na polovinu. Pokud by to pro vás nebylo výhodné, za rok 2017 můžete ještě naposledy uplatnit výdajový limit tak, jak jste byli zvyklí. V tom případě ale nemůžete využít odpočtů na děti, manželku a registrovaného partnera. Pro příjmy zarok 2018 už pak budou platit pouze nové výdajové limity.   

Do řádku 62 vypište součet daňových zvýhodnění za zaměstnance se zdravotním postižením, pakliže jste je v roce 2017 měli.

Řádek 63 vepište součet daňových zvýhodnění za investiční pobídky (sleva podle § 35a a 35b ZDP), pakliže jste je v roce 2017 měli.

Pokud budete uplatňovat daňové zvýhodnění na manželku/manžela uveďte požadované údaje v tabulce č. 1.

Do následující tabulky vepište výši daňových zvýhodnění, která chcete uplatnit. Uveďte také počet měsíců, po které váš nárok na daňová zvýhodnění dle podmínek trval. Pokud váš nárok na slevu netrval po celý rok 2017, uplatňuje se daňové zvýhodnění jen ve výši 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Pozor! Nezapomeňte na slevu na poplatníka, kterou může uplatnit každý! Je to celkem 24 840 Kč a zapisuje se do řádku 64. Tuto slevu může využít každý poplatník, který měl zdanitelné příjmy alespoň část roku 2017. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši a nezáleží přitom, kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost skutečně trvala.

Řádek 70 – sečtěte všechny slevy na dani, na které máte nárok.

Řádek 71 – od daně z příjmu (ř. 57 z předchozího oddílu) odečtěte celkovou výši daňových zvýhodnění. Pokud vám vyjde záporný výsledek, vepište do kolonky nulu „0“.

Tabulka č. 3 slouží k podání bližších informací o vyživovaných dětech, pokud slevu na dani na vyživované dítě uplatňujete. Důležitý je zde počet měsíců, za které uplatňujete slevu na dani (ohledně k počtu měsíců se zde postupuje jako u všech jiných slev s výjimkou slevy na poplatníka, jak uvádíme výše). Pokud uplatňujete toto daňové zvýhodnění na více než 4 děti, napište požadované údaje na volný list a ten přiložte k DAP.

Řádek 72 – sečtěte sem výši slev, které uplatňujete na všechny vaše vyživované děti.

Řádek 73 – vepište částku, o kterou si reálně snižujete vaši daň. Ta může být maximálně do výše vypočítané daně na ř. 71, tj. pokud je vaše daň před odečtením této slevy nižší než samotná sleva (ř. 72), nemůžete si odečíst celou slevu a vypočítat tak zápornou daň. Daň musí být vždy nejméně nula „0“.

Řádek 74 – pokud je výše slevy za vyživované dítě/děti (ř. 73) nižší než vaše daň (ř. 71), proveďte na tento řádek výpočet daně po slevě za vyživované dítě/děti. Odečtěte od částky z ř. 71 částku z ř. 73 a výslednou hodnotu zapište. Výsledek je vaší aktuální daní z příjmu FO.

Vyšla-li vám daň nižší, než je vaše daňové zvýhodnění za děti, pak je pro vás určen řádek 75. V něm uveďte rozdíl mezi daňovým zvýhodněním (ř. 72) a slevou na dani (ř. 73). Získáte tak daňový bonus. Ten však nesmí být nižší než 100 Kč a naopak nesmí přesáhnout 60 300 Kč.

Sleva na dani je uplatňována zpravidla i v průběhu roku. V průběhu roku 2016 vám mohly být přiznány a vyplaceny daňové bonusy.

Řádek 76 se týká pouze těch, kteří měli v roce 2016 příjmy ze závislé činnosti (tj. byli vedle podnikání i zaměstnaní). Pokud je to váš případ, uveďte zde součet měsíčních daňových bonusů, které vám v roce 2016 vyplatil zaměstnavatel. Najdete ji na „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017“.

Řádek 77 – vypočítejte rozdíl mezi ř. 75 a 76. Vzejde vám výše daňového bonusu, na který máte ještě za rok 2017 nárok.

Pokud si s vyplněním této části daňového přiznání nevíte rady, nahlédněte znovu do Pokynů k vyplnění daňového přiznání FO za rok 2017.

9 Vyplnění oddílu VII. daňového přiznání za rok 2017 – placení daně

Možná si říkáte, že jsme omylem přeskočili oddíl č. VI. Přeskočili jsme jej úmyslně, protože ten se vyplňuje jen tehdy, když podáváte dodatečné daňové přiznání.

Pokud jste byli v roce 2017 zaměstnaní, zaměstnavatel vám ze mzdy strhával zálohy na daň z příjmů. Ty je třeba uplatnit v řádku 84. Částku se opět dozvíte z „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017“.

Na řádek 85 patří ostatní zálohy na dani z příjmů, které jste v roce 2017 odvedli (jako podnikatelé). Můžete sem uvést také přeplatek na dani z minulých let, který byl použit jako záloha na daň (tj. nebyl vám vyplacen).

V případě, že jste v roce 2017 platili daň paušální částkou, ale dosáhli jste jiných příjmů než předpokládaných, musíte podat daňové přiznání a příjmy zdanit „klasicky“. Započíst již zaplacenou paušální daň můžete v tomto případě na řádku 86.

Řádek 87 vyplňujete pouze pokud máte příjmy z úroků ze státních dluhopisů. Řádek 87a se týká pouze těch, kdo mají daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy ze zdrojů v ČR (např. cizinci studující v ČR).

Stát se obecně bojí o své daňové příjmy, proto si je v jistých případech zajišťuje, a to tak, že si je nechá zaplatit předem. Kdy a komu tak může učinit, se dočtete v zákoně o dani z příjmů v § 38e. Při vyplňování daňového přiznání je ale důležité hlavně to, že pokud vám byla daň zajištěna, můžete ji uplatnit proti výsledné daňové povinnosti v řádku 88.

Řádek 89 se týká jen hrstky FO. Jde o specifickou situaci, kdy byla z příjmů z úroků ze zahraničí sražena daň. O sraženou daň, pokud je vyšší než ta uvedená v mezinárodní smlouvě, si můžete daň v ČR snížit. I řádek 90 je pro běžné FO irelevantní. Svou daňovou povinnost si v něm můžete snížit o daň zaplacenou před insolvenčním řízením.

Klíčový je řádek 91, který označuje přeplatek (záporné znaménko) či nedoplatek (kladné znaménko) daně. Vypočítá se jednoduše pomocí vzorce uvedeného v této kolonce přímo na tiskopisu daňového přiznání.

 

Nedoplatek budete muset uhradit společně s podáním daňového přiznání, tj. nejpozději do 1. dubna 2018. Návod na zaplacení daně z příjmu v roce 2018

O případný přeplatek si můžete požádat v žádosti na zadní straně daňového přiznání. 

Pozor! Přeplatek daně může vzniknout v případě, že jste za daň již uhradili více, než vám nyní vyšlo na daňovém přiznání, nebo v případě, kdy vaše daňové bonusy jsou vyšší než vypočtená daň.

Pokud si s vyplněním této části daňového přiznání nevíte rady, nahlédněte i nyní do Pokynů k vyplnění daňového přiznání FO za rok 2017.

10 Seznam příloh daňového přiznání za rok 2018

Všechny údaje, které uvádíte v daňovém přiznání, musíte mít podloženy, a proto daňové přiznání obsahuje seznam příloh. Může jít například o potvrzení o studiu (pokud uplatňujte slevu na studenta), doklad o zaplacených příspěvcích na životní a penzijní připojištění (pakliže uplatňujete tyto odčitatelné položky) atd.

Pokud vedete účetnictví, nezapomeňte přiložit případné účetní závěrky. Účetní závěrku standardně tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha.

Pokud jste se nevešli do některé z tabulek (např. máte více dětí než čtyři) a přiložte samostatný list, kde budete v soupisu pokračovat a uveďte ho do kolonky „další přílohy výše neuvedené“.

Třešničkou na dortu a posledním součtem v daňovém přiznání je součet počtu příloh, které vaše přiznání doprovodí na finanční úřad.

 

11 Prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v daňovém přiznání za rok 2018

Dostali jste se za tlustou čáru, což naznačuje, že to nejtěžší máte za sebou.

Pokud máte stanoveného zástupce, daňového poradce, musíte tuto skutečnost jednak finančnímu úřadu oznámit do 1. dubna 2018 a jednak vypsat do tabulky „Údaje o zástupci“. Daňové přiznání vám může zpracovat a podat i jiná zmocněná osoba, záleží na vaší volbě.

S tím souvisí stvrzení správnosti a pravdivosti údajů v daňovém přiznání uvedených, což potvrzujete vaším podpisem nebo podpisem zástupce, kterého jste ke zpracování a podání daňového přiznání zplnomocnili. Nezapomeňte na datum a místo podpisu.

12 Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů FO za rok 2018

Poslední krok je tím nejpříjemnějším, co vás může na daňovém přiznání potkat. Ovšem jen v případě, že máte za rok 2017 daňový přeplatek. Údaje, které zde musíte vyplnit, nejsou nijak složité a zvládnete to i bez našeho komentáře.

V tuto chvíli už nezbývá, než vám pogratulovat, že máte jednu z nejvíce nenáviděných činností podnikatelů zdárně za sebou. Nezaškodí ale celé přiznání projít s kalkulačkou v ruce ještě jednou a vše si pro kontrolu přepočítat. Vyhnete se tak případným problémům s FÚ nebo opravnému daňovému přiznání.

 

Nezapomeňte na Přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2018

Nezapomeňte, že do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, nejpozději však do 1. května 2018, musíte odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

V případě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2018 pak platí pro podání těchto přehledů termín do 1. srpna 2018.

 

odborná garantka článkulastovickova
Ing. Petra Laštovičková

Nabízí daňové poradenství, vedení daňové evidence a vedení účetnictví.

www.lastovickova.cz

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Helihel Dobrý den všem,

ráda bych Vás tímto poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Daňová a celní správa v ČR z pohledu veřejnosti".

Výsledky průzkumu využiji jako podklad pro vypracování návrhů a doporučení ve vztahu k budoucímu vývoji Finanční a Celní správy ČR, kterými se zabývám ve své diplomové práci s názvem "Sjednocení daňové a celní správy v České republice".

Máte-li pár minut čas, vyjádřete mi, prosím, svůj názor zde:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/danova-a-celni-sprava-z-pohl/

Děkuji Vám.

H. Hudcová
26.3.2018 21:56 | Odpovědět
Ester Zdravím..Mám nárok na podání k daňových přiznání za rok 2016?Děkuji za odpovědi...
21.3.2018 19:14 | Odpovědět
Ester Zdravím..Mám nárok na podání k daňových přiznání za rok 2016?Děkuji za odpovědi...
21.3.2018 19:14 | Odpovědět
Eva E Dobrý den, v roce 2017 jsem byla 6 měs. zaměstnanec + vedlejší OSVČ, 2 týdny v evidenci ÚP a potom už jen zaměstnanec. Zálohy na zdravotní ani sociální jsem jako OSVČ neplatila - nevznikla mi povinnost. Musím k DP přiložit i přehled záloh OSVČ z ČSSZ a pojišťovny, i když je tam 0,- Kč? Jako zaměstnanec mám zálohy samozřejmě hrazené a vyčíslené na potvrzení zaměstnavatele. Děkuji
20.3.2018 11:16 | Odpovědět
ZdeněkB Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké formuláře, nebo které části z daňového přiznání musím vyplnit, pokud jsem student a mé příjmy z podnikání nepřesáhly 15000 Kč. Nestačilo by odevzdat pouze čestné prohlášení?
Předem děkuji za odpovědi.
24.2.2018 23:03 | Odpovědět
Jana Váňová Přiznání pošlu přes DS a přílohy, jako je potvrzení úroků, živ.pojistek, prohlášení atd. se dá naskenovat a přiložit do DS ???
20.2.2018 17:33 | Odpovědět
Marie Konečná Vyplňte přes EPO, přílohy přiložíte přímo v části u příloh. Na FÚ se posílá ve formátu XML. Hezký den
10.3.2018 22:11 | Odpovědět
Fili Dobrý den, musím vyplňovat daňové přiznání pokud dluh(škoda) vzniklá při dané živnosti několika násobně přesahuje zisk?
Provozování trafiky tři měsíce - zisk 48tisíc / vykradení pobočky škoda přes 100 000 tisíc?
Nevím jak v tomto případě vyplnit daňové přiznání. Jiné činnosti jsem za ten rok neprovozoval.
Děkuji za rady
12.2.2018 21:31 | Odpovědět
fenixana Nestihnete podat daňové přiznání v řádném termínu? Koukněte se sem: http://www.danovyodklad.cz/
12.2.2018 16:07 | Odpovědět
Michal Škach A další chyba - "Pozor!Přeplate k daně může vzniknout pouze v případě, že jste za daň již uradili více, než vám nyní vyšlo na daňovém přiznání."
Toto není pravda, přeplatek vám může vzniknout např. ve chvíli, kdy máte daň 0 a máte nárok na daňový bonus, např. za děti.
30.3.2017 22:45 | Odpovědět
Jan P. Odkaz na daňový portál nefunguje.
V této větě.
Ministerstvo financí ČR vydalo pro rok 2016 oficiální elektronický formulář daňového přiznání, který je k vyplnění na této stránce Daňového portálu MFin.
21.3.2017 15:33 | Odpovědět
Jiri M. U první kapitoli je věta "přiznání je za zdaňovací období roku 2015, kolonky pro části roku ponechte volné"
Nemám tam být roku 2016...?


Díky
12.3.2017 21:11 | Odpovědět
eet Kde se v daňovém přiznání odečítá donuds na eet pokladnu.
Děkuji
Richard
12.3.2017 12:17 | Odpovědět
Eva1 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s podáním daňového přiznání za roky 2014 a 2015, nevím kolik se platí penále a jestli lze daňové přiznání ještě podat. Můžete mi prosím poradit. Budu ráda za odpověď nejlépe mailem na adresu
9.3.2017 09:25 | Odpovědět
VeronikaV Uvádí se někde v přiznání provozovna fyz. osoby?
8.3.2017 11:20 | Odpovědět
Jitka S. Dobrý den, myslela jsem, že místo finančního úřadu je u FO dle jeho bydliště nikoliv dle sídla nebo umístění provozovny?
1.3.2017 10:09 | Odpovědět
Eva K. Dobrý den, jako předčasný důchodce pracuji na DPP a při vyplňování "Daňového přiznání" za rok 2016 vůbec nevím kam má zapsat pobíraný důchod. Při vyplnění mi vyšlo,že mám zaplatit daň cca 7 tis. ovšem není zohledněno pobírání důchodu,protože nevím kam tuto skutečnost zapsat. Jedna účetní tvrdí,že daňové přiznání ani nemám podávat,druhá zas,že musím.
Děkuji za radu a přeji pěkný den. Eva K.
20.2.2017 10:56 | Odpovědět
Jar80 Dobrý den,
mám takový problém, zapomněl jsem jako zaměstnanec podat daňové prohlášení za rok 2015 a nevím zda mi hrozí nějaká pokuta když jej podám v nejbližším možném termínu tzn. 21.5.2016. Je toto daňové přiznání vůbec podat takto opožděně? děkuji za odpověď Jar80
21.5.2016 20:52 | Odpovědět
Sofia Dobrý deň. V roku 2015 som si ako študentka založila živnosť na vedľajšiu činnosť, ktorá trvala po dobu 3 mesiacov. Za tieto 3 mesiace som mala nulový zisk, s prácou som ani nezačala. Vedeli by ste mi prosím Vás poradiť, či aj tak musím podávat danove priznanie? Ďakujem veľmi pekne !
17.3.2016 14:03 | Odpovědět
Tomáš H. Dobrý den, dva měsíce jsem pracoval jako zaměstnanec, kde jsem uplatnoval děti a vznikl i nárok na daňový bonus. Pak jsem byl vedený na úp a od září jsem byl OSVČ a jsem stále. Lze nyní do přiznání požadovat za ty dva měsíce kdy jsem byl jako zaměstnanec doplacení daňového bonusu?
17.3.2016 11:32 | Odpovědět
Tomáš N. Dobry den, rad bych se zeptal. Od cervna podnikam jako taxikar. Je v poradku, pokud do radku prijmu dam všechny uctenky a do radku vydaju si dam průměrnou spotřebu vozu*počet najetych kilometry*prume rna cena nafty (zrejme najdu nekde na strankach MFCR) + amortizace? Dekuji za odpověď. Jsem v tom celkem ztraceny.
16.3.2016 09:58 | Odpovědět
zuzlic pokud nemáte auto v podnikání, tak skutečně průměrnou spotřebu podle OTP:100*cena PHM buď podle skutečné ceny podle dokladů nebo MFCR + amortizace.
17.3.2016 11:17 | Odpovědět
J. Tomáš Dobrý den,
v článku píšete že daňové subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, musí od 1.1.2016 podávat daňové přiznání elektronickou formou. Mám datovou schránku již několik let. Finanční úřad mi udělil pokutu 2000,- Kč za to, že jsem odevzdal DP v tistěné podobě osobně, již v loňském roce, tedy za rok 2014. Tato novinka tedy byla platná již od 1.1.2015?
Děkuji za odpověď.
7.3.2016 19:10 | Odpovědět
Andrea13 Ano tato povinnost byla platná už v roce 2015 (tedy u daňového přiznání za rok 2014)
29.3.2016 12:55 | Odpovědět
kuba28 Dobry den,
mam za rok 2015 male prijmy (cca 50 000,-) a temer zadne vydaje. Je podle vas nejlepsi zpusob uplatnit procenta? Mam fotografickou cinnost tedy zivnost mimo remeslnou tedy bych podle vseho mel ulatnit 60% vydaju tzm cca 30000,-. Dam mi pak vyjde asi 3000,- je to spravne? Dekuji vsem za odpoved
29.2.2016 20:21 | Odpovědět
zuzlic je to správně
17.3.2016 11:20 | Odpovědět
Vendy Dobrý den, je potřeba zahrnout do seznamu příloh jednotlivé faktury?

Děkuji za radu.
28.2.2016 15:58 | Odpovědět
zuzlic ne, žádné faktury nedokládáte. Pokud vedete daňovou evidenci-doložt e jen soupis příjmů a soupis výdajů, pokud vedete účetnictví tak výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu k UZ
17.3.2016 11:26 | Odpovědět
Katka27 Dobrý den,
prosím o radu, jak se postupuje při podávání daňového přiznání, když klient v období 1-10/2015 vyměnil 3 zaměstnání a poslední dva měsíce pracuje jako OSVČ? Podává daňové přiznání i s příjmy ze zaměstnání? Protože někde musí uplatnit slevu na poplatníka, kterou podepsal.

Moc děkuji za radu.
19.2.2016 09:35 | Odpovědět
Lenka.cert@seznam.cz Ano, podává za veškeré příjmy ze zaměstnáních i podnikání.
20.2.2016 21:35 | Odpovědět
zuzlic přiznání se podává za celý rok 2015-k tomu musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti z každého zaměstnání1-10/ 2015. pak dáte 2 měsíce podnikání a slevu na poplatníka za celý kalendářní rok
17.3.2016 11:24 | Odpovědět
silva šírová Dobrého dne,
je mně 30 roků, opět jsem začala studovat (denní studium), pracovala jsem jako OSVČ a pozastavila jsem si činnost. Jsem tedy osobou bez pravidelného příjmu. DAP/2015 tedy nemusím vyplňovat pokud příležitostný příjem nepřekročí 30000Kč, v opačném případě ho vyplním, ale mohu aplikovat slevu na dani 24840Kč, atd... Zajímá mě ale Přehled pro účely soc. pojištění: pokud DAP nemám povinnost vyplnit, nemusím platit ani min. vyměřovací základ. Platí to ale i při již nutném vyplnění DAPu, ale nepřekročím rozhodující částku 63865Kč/rok 2015 vyměřovaného základu soc.poj.? děkuji,
18.2.2016 21:55 | Odpovědět
Irena H. Dobrý den, informuje FU o chybe v DP, případně o chybějících dokumentech?
DP jsem podávala 1.4.a čekám na přeplatek. Dnes mi na FU rekli, že mi chybí příloha.
Děkuji
25.5.2015 19:38 | Odpovědět
Monika07 Dobrý den
ráda bych se zeptala,kdy FÚ odesílá peníze pokud mi vyšel přeplatek?Peníz e stále nedorazily.
Děkuji
19.4.2015 08:38 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, zavolejte si na přímo na FÚ, kde Vám to jistě řeknou.
20.4.2015 11:23 | Odpovědět
Kristýna7 Dobrý den,
může mi nějaká dobrá duše poradit, co mám napsat do "sazby výdajů % z příjmů", když už nepodnikám, ale ještě mi chodí ročně nějaké provize, tudíž mám jen příjem, ale ne výdaje. Může tam být 0%.
Díky za radu
25.3.2015 20:11 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, měla byste uplatnit výdaje podle druhu činnosti, ze které Vám plynou příjmy. Více zde: http://www.ipodnikatel.cz/Dane-v-podnikani/vypocet-zakladu-dane-z-podnikani-fo-vydajovym-pausalem-procentem-z-prijmu.html
26.3.2015 10:53 | Odpovědět
PetrOL a co řádek 114 ?
25.3.2015 18:00 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, pokud nemáte příjmy ze zdrojů v zahraničí, tak řádak vůbec nevyplňujete. Jinak je přímo v u řádku napsáno, jak se částka spočítá.
26.3.2015 11:03 | Odpovědět
Tomáš M. Dobrý den,

jak je to s přeplatky/dopla tky? Poznámka u řádku 91 (minimálně u elektronického podání) je "(+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více". Jestli to správně chápu, pak si nejsem jist, jestli odstavec v článku o řádku 91 nemá obráceně znaménka.

S pozdravem.
23.3.2015 14:02 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, ano, správně je to uvedeno v tiskopisu. Děkujeme za upozornění.
24.3.2015 08:44 | Odpovědět
vasek6540 Dobrý den příjmy z podnikání používám paušální výdaje řemeslná živnost 80 procent mužů použít 60 procent pro vyšší základ daně. Děkuji
23.3.2015 11:51 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, paušál musíte použít tak, jak je specifikováno v zákoně, tj. pro řemeslné živnosti 80 %. 60% paušál se používá např. pro příjmy z živnosti volné. Nelze to podle potřeby zaměňovat.
23.3.2015 12:47 | Odpovědět
Karel12543 Vidím, že nás je víc. Nabízí se napsat stejnou částku do obou řádků, ale... Neuvěřitelné je, že mi nedokázali telefonicky odpovědět ani na FÚ.
16.3.2015 20:00 | Odpovědět
Filipes Dobrý den, mám stejný problém s řádkem 201a a jeho odlišností od řádku 201. Vysvětlení v pokynech mi bohužel není jasné. Když jsou mé příjmy z pronájmu pouze příjmy z pronájmu nemovitosti, mám vyplnit oba řádky, tedy 201 a 201a stejným číslem? Nebo mám vyplnit jen řádek 201a, přičemž když pak vyplním výdaje, výsledek bude záporný, protože řádek 201 je nulový? Děkuji
4.3.2015 23:36 | Odpovědět
Milena1234 Já se v tom taky motám, pokyny v příloze to v podstatě nevysvětlují a odpověď Portálu to zase jen cituje. Odkaz na zákon je k ničemu, ten píše to samé. Přitom rozdíl je pak v dani hodně citelný. Už někdo přišel na to, jak to doopravdy je? Číst určitě umíme, ale momentálně je to k ničemu:)
Děkuji
13.3.2015 13:10 | Odpovědět
Zdeněk 2 Návod nezmiňuje řádek 201a, který je v tomto roce zaveden poprvé. Za jakých okolností vyplňuji pouze řádek 201, kdy 201a a kdy oba dva? Děkuji
26.2.2015 17:21 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, info najdete v pokynech, které jsou součástí přílohy:
ř. 201 Příjmy podle § 9 zákona – uveďte na ř. 201 příjmy z nájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích, případně v účetnictví.
ř. 201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí – na ř. 201a uveďte POUZE příjmy z nájmu nemovitých věcí evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích, případně v účetnictví.
27.2.2015 07:33 | Odpovědět
Pavel... Dobry den, prosim o upresneni a objasneni. Vyplnuji priznani za pritelkyni, ktera pronajima svuj byt. Castku za najem mam napsat na radek 201 nebo na 201a?
2.3.2015 19:13 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, pokud Vám nestačí vysvětlení v pokynech, kde se odvolávají na příslušný zákon, bude potřeba si tento zákon vyhledat a dohledat vše tam.
Do řádku 201 se píší příjmy z nájmu evidované podle § 9 odst. 6.
Do řádku 201a se píší příjmy pouze z nájmu nemovitých věcí. Zákony jsou k dohledání na internetu.
11.3.2015 11:27 | Odpovědět
Tomáš123 Výborná rada portálu -),
§9 zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitých věcí a bytů (odst.1a) a movitých věcí (odst. 2a)

§9 odst. 6 říká že se jedná o příjem poplatníků mající příjem z nájmů a uplatňující skutečné výdaje, na procenta se jaksi pozapomnělo.

podle mého názoru, příjmy z nájmu bytu 120 tis řádek 201 a stejnou částku na řádek 201a informativně.
18.3.2015 12:54 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.